Privacybeleid

Welkom
Welkom bij hydroandme.com. Deze site is eigendom van Integra LifeSciences Corporation. Dit privacybeleid is ontworpen om u te vertellen over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie die u mogelijk via deze site verstrekt. Zorg ervoor dat u dit volledige privacybeleid leest voordat u informatie gebruikt of indient op deze site. Deze site is bedoeld voor gebruik door inwoners van de Verenigde Staten.

Uw toestemming
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Wanneer u informatie indient via deze site, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Over kinderen
Deze site is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. We zullen niet bewust informatie verzamelen van sitebezoekers in deze leeftijdsgroep. We moedigen ouders aan om met hun kinderen te praten over hun gebruik van internet en de informatie die ze op websites bekendmaken.

Actieve informatieverzameling
Zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van zijn bezoekers, zowel door u specifieke vragen te stellen als door u in staat te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail en/of feedbackformulieren. Sommige van de informatie die u indient, kan persoonlijk identificeerbare informatie zijn (dat wil zeggen informatie op basis waarvan uitsluitend u kan worden geïdentificeerd, zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort). Sommige delen van deze site kunnen vereisen dat u informatie indient om te kunnen profiteren van de vermelde functies (zoals nieuwsbriefabonnementen, tips/aanwijzingen, orderverwerking) of om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals sweepstakes of andere promoties). U wordt op elk punt van de informatieverzameling geïnformeerd over welke informatie vereist is en welke informatie optioneel is.

Aanvulling van gebruikersgegevens
We kunnen informatie over u ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databases of derden van wie we gegevens hebben gekocht, en deze gegevens combineren met informatie die we al over u hebben. Dit helpt ons om onze gegevens bij te werken, uit te breiden en te analyseren, nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten te leveren die voor u interessant kunnen zijn. Als u ons persoonlijke informatie over anderen verstrekt, of als anderen ons uw informatie geven, zullen we die informatie alleen gebruiken voor de specifieke reden waarvoor deze aan ons is verstrekt.

Voorbeelden van de soorten persoonlijke informatie die kunnen worden verkregen uit openbare bronnen of kunnen worden gekocht van derden en gecombineerd met informatie die we al over u hebben, kunnen zijn:

  • Adresgegevens over u van externe bronnen, zoals de U.S. Postal Service, om uw adres te verifiëren, zodat we uw bestelling correct naar u kunnen verzenden en om fraude te voorkomen; en/of
  • Gekochte marketinggegevens over onze klanten van derden die worden gecombineerd met informatie die we al over u hebben, om meer op maat gemaakte advertenties en producten te creëren.

Passieve informatieverzameling
Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen we bepaalde informatie automatisch. Deze informatie kan internetprotocoladressen (IP-adressen), browsertype, internetprovider (ISP), verwijzende/exit-pagina’s, de bestanden die op onze site worden bekeken (bijv. HTML-pagina’s, afbeeldingen, enz.), besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens omvatten om trends in het totaal te analyseren. We gebruiken uw IP-adres om problemen met onze server te diagnosticeren, geaggregeerde informatie te rapporteren, de snelste route te bepalen die uw computer kan gebruiken om verbinding te maken met onze site en de site te beheren en te verbeteren.

Trackingtechnologieën
Integra LifeSciences en haar partners gebruiken cookies of vergelijkbare technologieën om trends te analyseren, de navigatie op onze website te verbeteren en geaggregeerde statistische informatie te verzamelen, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. U kunt het gebruik van cookies op individueel browserniveau beheren, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit uw gebruik van bepaalde functies of functies op onze website of service beperken.

Gebruik van informatie
Tenzij anders vermeld, kunnen we uw informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan te passen aan uw voorkeuren, om informatie aan u te communiceren (als u daarom hebt gevraagd), voor onze marketing- en onderzoeksdoeleinden en voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden gespecificeerd.

Als u persoonlijk identificeerbare informatie aan deze site verstrekt, kunnen we dergelijke informatie combineren met andere actief verzamelde informatie, tenzij we anders aangeven op het moment van verzamelen. We zullen redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat persoonlijk identificeerbare informatie wordt gecombineerd met passief verzamelde informatie, tenzij u ergens anders mee instemt.

Uw informatie delen
We kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken aan andere aan Integra gelieerde ondernemingen over de hele wereld die ermee instemmen deze te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid. Daarnaast kunnen we uw persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken aan derden, gevestigd in de Verenigde Staten en/of een ander land, maar alleen
i. aan contractanten die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen (bijv. uitvoeringsservices, technische ondersteuning, bezorgdiensten en financiële instellingen), in welk geval we van dergelijke derden zullen eisen dat ze ermee instemmen om deze informatie te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid;
ii. in verband met de verkoop, toewijzing of andere overdracht van het bedrijf van deze site waarop de informatie betrekking heeft, in welk geval we van een dergelijke koper zullen eisen dat hij ermee instemt deze informatie te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid; of
iii. indien vereist door toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen of overheidsvoorschriften. Bovendien zullen we volledig gebruik maken van alle informatie die via deze site is verkregen en die niet in persoonlijk identificeerbare vorm is.

Toegang en correctie
Op verzoek zal Integra LifeSciences u informatie verstrekken over de vraag of wij uw persoonlijke informatie bewaren. U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie, deze corrigeren of verzoeken om verwijdering ervan door contact met ons op te nemen via privacy@integralifesciences.com. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren. In bepaalde omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijk identificeerbare informatie te bewaren, of moeten we uw persoonlijk identificeerbare informatie bewaren om een service te kunnen blijven leveren.

Veiligheid
De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. We volgen algemeen aanvaarde normen om de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen, zowel tijdens de overdracht als zodra deze is ontvangen. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres.

Links naar andere websites
Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over andere websites en dat dit privacybeleid in ieder geval niet van toepassing is op die websites. We raden u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Overige voorwaarden
Uw gebruik van deze site is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden.

Contact met ons opnemen
Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over dit privacybeleid of de informatiepraktijken van deze site, neem dan contact met ons op via:
privacy@integralifesciences.com
Integra LifeSciences Corporation
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
1-609-936-2263

Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid bijwerken op basis van wijzigingen in onze informatiepraktijken. Als we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account) of door middel van een kennisgeving op deze website voordat de wijziging van kracht wordt. We raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2016.

EU-VS-privacyschild
Integra LifeSciences Corporation neemt deel aan en heeft gecertificeerd dat het voldoet aan het EU-VS-privacyschildkader. Integra verbindt zich ertoe alle persoonsgegevens die worden ontvangen van lidstaten van de Europese Unie (EU), met inachtneming van het privacyschildkader, te onderwerpen aan de toepasselijke principes van het kader. Ga voor meer informatie over het privacyschildkader naar de privacyschildlijstvan het Amerikaanse ministerie van Handel.

Integra is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij ontvangt, in het kader van het privacyschildkader, en vervolgens overdraagt aan een derde partij die namens haar als agent optreedt. Integra voldoet aan de principes van het privacyschild voor alle verdere doorgiften van persoonsgegevens vanuit de EU, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor verdere doorgifte.

Met betrekking tot persoonsgegevens die worden ontvangen of doorgegeven op grond van het privacyschildkader, is Integra onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan Integra worden verplicht om persoonsgegevens vrij te geven in antwoord op wettige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan nationale vereisten op het gebied van veiligheid of wetshandhaving.

Daarnaast heeft Integra ermee ingestemd om samen te werken met de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten met het oog op de behandeling van onopgeloste klachten met betrekking tot persoonsgegevens. Betrokkenen (werknemers) kunnen hun lokale gegevensbeschermings- en/of arbeidsautoriteit inschakelen met betrekking tot de naleving van de principes en het bedrijf zal rechtstreeks reageren op dergelijke autoriteiten met betrekking tot onderzoeken en het oplossen van klachten.

Als u een onopgelost probleem met betrekking tot privacy of gegevensgebruik hebt dat we niet naar tevredenheid hebben aangepakt, neem dan (gratis) contact op met onze in de VS gevestigde externe geschillenbeslechtingsprovider via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde voorwaarden, meer volledig beschreven op de website Privacyschild, hebt u mogelijk het recht om bindende arbitrage in te roepen wanneer andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.